مقدارها ووقتها

<?php  echo $row['title'] ?>

مقدارها ووقتها